Regulamin konkursu „Liga Mistrzów Automatyki WAGO”

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Liga Mistrzów Automatyki WAGO”   (dalej: „Konkurs”). 
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  1. etap pierwszy – polegający na przesłaniu w terminie od 28.09.2020 do 23.11.2020 Pracy Konkursowej, o której mowa w pkt. III ust.1 lit. a);
  2. etap drugi – podzielony na dwie części i trwający dwa dni. 
   • część pierwsza polegająca na zaprezentowaniu Pracy Konkursowej w formie 15 minutowego wystąpienia podczas finałowej rozgrywki, która odbędzie się 02.12.2020r. w siedzibie Organizatora.
   • część druga obejmująca udział w grze „Hackathon”, która odbędzie się 03.12.2020r.w siedzibie Organizatora. 
   • lista osób zakwalifikowanych do etapu drugiego zostanie ogłoszona 24.11.2020 roku. 
 3. Organizatorem Konkursu jest WAGO ELWAG Sp. z o.o., ul. Piękna 58a, 50-506 Wrocław, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069966 , NIP: 896-102-56-89, wysokość kapitału zakładowego 4 000 000 zł, dalej jako: WAGO lub Organizator. Organizator jest wydającym nagrody w konkursie i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rozliczenie podatkowe laureatów konkursu związane z wręczeniem im nagród w tym konkursie jako płatnik podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursie.
 4. Pierwszy etap Konkursu zostanie przeprowadzony w Internecie, na stronie www.openandeasy.pl, w dniach 28.09.2020 - 23.11.2020 roku. Drugi etap Konkursu zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora i będzie trwał dwa dni od 02.12 do 03.12.2020r.  z zastrzeżeniem postanowień pkt. IX ust. 2 Regulaminu. 

 

II. Uczestnicy Konkursu 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
  2. nie jest pracownikiem WAGO ELWAG Sp. z o.o.,
  3. nie jest członkiem rodziny pracownika WAGO ELWAG Sp. z o.o. 

 

III. Zasady Konkursu 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. zgłoszenie na stronie internetowej www.openandeasy.pl Pracy Konkursowej wykonanej w dowolnie wybranej przez Uczestnika formie (na przykład zdjęcie, prezentacja, utwór), zwanej dalej „Praca konkursowa”, tematem której jest opowiedzenie o swojej pracy, pomysłach związanych z automatyką. Praca konkursowa nie musi zawierać produktów marki WAGO, muszą jednak być podane zamienniki wykorzystanych produktów w formularzu rejestracyjnym
  2. wypełnienie i przesłanie do Organizatora formularza rejestracyjnego.
 2. Uczestnik może dokonać zgłoszenia nie więcej niż trzech Prac Konkursowych. 
 3. Po dokonaniu zgłoszenia Organizator udostępni Uczestnikowi możliwość udostępniania Pracy Konkursowej na stronie internetowej www.openandeasy.pl w celu zebrania jak największej ilości „polubień”. 
 4. Wysyłając Prace konkursowe i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie będzie zamieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności nie będzie używać obraźliwych oznaczeń, a także treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste oraz prawa autorskie, oraz prac naruszających dobra osobiste Organizatora. 
 5. Wysyłając Pracę konkursową i uzupełniając formularz rejestracyjny Uczestnik może wyrazić chęć otrzymania Zestawu Upominkowego. Do otrzymania Zestawu Upominkowego konieczne jest wskazanie adresu do wysyłki. Jeden Uczestnik może otrzymać wyłącznie jeden Zestaw Upominkowy.

 

IV. Nagrody 

 1. Konkurs ma charakter rankingowy. Zwycięzcami Konkursu zostaną dwie osoby. Jeden w Kategorii Profesjonalista, drugi w Kategorii Student. Dodatkowo nagrodzone zostaną trzy osoby z największą liczbą polubień na stronie internetowej www.openandeasy.pl.
 2. Konkurs wyłoni Laureatów w trzech kategoriach:
  1. trzy osoby, których prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową jako cechujące się największą pomysłowością, kreatywnością, innowacyjnością, wartością merytoryczną oraz przekazem pasującym do tematu konkursu, oraz zostaną zakwalifikowanie do drugiego etapu, w którym to wyłoniony zostanie „Mistrz Automatyki WAGO 2020 – Kategoria Profesjonalista”
  2. trzy osoby, których prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową jako cechujące się największą pomysłowością, kreatywnością, innowacyjnością, wartością merytoryczną oraz przekazem pasującym do tematu konkursu, oraz zostaną zakwalifikowanie do drugiego etapu, w którym to wyłoniony zostanie „Mistrz Automatyki WAGO 2020 – Kategoria Student”
  3. trzy osoby, które otrzymają najwięcej głosów internautów do zgłoszonej przez siebie Pracy konkursowej na stronie internetowej www.openandeasy.pl w terminie 28.09.2020 – 23.11.2020r.
 3. Nagrodami w konkursie są:
  1. za zajęcie pierwszego miejsca w Kategorii Profesjonalista – tytuł „Mistrz Automatyki WAGO 2020 - Kategoria Profesjonalista” oraz nagroda rzeczowa w postaci vouchera o wartości 6.000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych) do zrealizowania u Organizatora konkursu – firmy WAGO.
  2. dla pozostałych uczestników drugiego etapu Konkursu w Kategorii Profesjonalista  – tytuł „Wicemistrz Automatyki WAGO 2020 – Kategoria Profesjonalista ” oraz nagroda rzeczowa w postaci vouchera o wartości 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) do zrealizowania u Organizatora konkursu – firmy WAGO. 
  3. za zajęcie pierwszego miejsca w Kategorii Student  – tytuł „Mistrz Automatyki WAGO 2020 - Kategoria Student” oraz zestaw startowy WAGO o wartości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).
  4. Dla pozostałych uczestników drugiego etapu Konkursu w Kategorii Student – tytuł „Wicemistrz Automatyki WAGO 2020 – Kategoria Student” oraz zestaw startowy o wartości 3 000 zł brutto słownie:  trzy tysiące złotych). 
  5. nagroda specjalna w postaci zestawu narzędzi WAGO o wartości do 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych) dla trzech osób, które otrzymają największą liczbę polubień swoich Prac konkursowych na stronie internetowej www.openandeasy.pl. 
 4. Vouchery na zakup produktów WAGO są ważne do 01.12.2021r i trzeba je zrealizować poprzez jednorazową transakcję w siedzibie Organizatora. Voucher może być wykorzystany jedynie do konkretnie wskazanej na nim kwoty. Laureat nie może zrealizować vouchera na zakupy na kwotę większą niż określona na voucherze, ponieważ Organizator nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia większej liczby Laureatów określonych w pkt. IV ust. 2 lit. a oraz pkt. IV ust. 2 lit. b.
 6. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składać się będzie z 3 pracowników Organizatora, 1 pracownika serwisu „iAutomatyka”, członka Stowarzyszenia Naukowego Studentów „Automatyk”. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
  1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
  2. wyłonienie Prac Konkursowych z Kategorii Profesjonalista i Kategorii Student, cechujących się największą pomysłowością, kreatywnością, innowacyjnością, wartością merytoryczną oraz przekazem pasującym do tematu Konkursu, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu
  3. wyłonienie „Mistrza Automatyki WAGO 2020 – Kategoria Profesjonalista” oraz „Mistrza Automatyki WAGO 2020 – Kategoria  Student” a także „Wicemistrzów Automatyki WAGO 2020” w obu kategoriach
  4. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
  5. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
 7. Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę w wybranej przez siebie kategorii.   W przypadku przyznania nagrody w obu kategoriach, Uczestnik podczas drugiego etapu Konkursu poinformuje Organizatora o wyborze jednej z nagród i rezygnacji z drugiej. W kategorii w  której Uczestnik zrezygnował z nagrody, Laureatem staje się kolejna osoba w rankingu.  W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej Pracy konkursowej, Uczestnik może otrzymać nagrodę wyłącznie za Pracę za którą otrzymał najwyższe miejsce w rankingu.
 8.  Wraz z nagrodami opisanymi w ust. 3 powyżej, laureat konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody udzielaną z przeznaczeniem na zapłatę przez wydającego nagrody tj. Organizatora należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie. Część nagrody stanowiąca kwotę pieniężną nie zostanie przekazana laureatom, ale zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W razie zrzeczenia się nagród lub nieodebrania jej przez laureata, podatek od wygranej nie będzie naliczany. Nie będzie także wypłacana dodatkowa nagroda pieniężna.
 9. Dnia 24.11.2020 roku Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu ich Prac Konkursowych do drugiego etapu Konkursu drogą mailową na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu. Uczestnik do dnia 26.11.2020 roku zobowiązany jest w formie telefonicznej lub mailowej, potwierdzić swoje uczestnictwo w drugim etapie Konkursu W przypadku braku informacji Uczestnik traci prawo do nagrody oraz udziału w drugim etapie a Organizator zastrzega sobie możliwość wyznaczenia kolejnej osoby przez Komisję Konkursową.
 10.  Dnia 25.11.2020 roku Uczestnicy zostaną poinformowani o największej liczbie „polubień” drogą mailową na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu. Dodatkowo lista prac z największą liczbą „polubień” zostanie opublikowana na stronie internetowej www.openandeasy.pl.
 11.  W przypadku odbioru nagrody o której mowa w pkt. IV ust.3 lit. e, Uczestnik musi przesłać dane adresowe niezbędne do przesłania nagrody w odpowiedzi na powiadomienie wysłane drogą mailową, w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody na adres email: wago.pl@wago.com. Nagrody te zostaną wysłane do Laureatów na koszt firmy WAGO pod adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania stosownych danych. 
 12. Nagrody wskazane w ust. 3 lit a-d zostaną wręczone Laureatom podczas drugiego etapu Konkursu.
 13. Podsumowanie wyników konkursu i informacja o otrzymaniu nagród zostanie opublikowana na oficjalnym profilu Facebook WAGO oraz na stronie internetowej www.openandeasy.pl 
 14. Laureaci konkursu poprzez udział w konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie ich zgłoszeń konkursowych oraz danych osobowych na oficjalnym profilu Facebook WAGO  w celu ogłoszenia wyników konkursu.
 15.  Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową, oraz nie może być przekazana przez laureata innej osobie.

 

VI. Dane osobowe uczestników konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Konkursu jest Organizator. Dane osobowe uczestników Konkursu i laureatów będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Ponadto dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane przez Organizatora w celu udokumentowania wyników Konkursu i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem nagród laureatom.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika i Laureata. Ponadto w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania wyników Konkursu i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem Nagród laureatom – podstawą przetwarzania danych jest realizacja przez Organizatora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie umożliwienia administratorowi zorganizowania i rozliczenia Konkursu a także powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu ustalenia ostatecznej listy Laureatów Konkursu, a dane osobowe Laureatów - przez wymagany przez przepisy okres przechowywania dokumentacji księgowej.
 6. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, uczestnikom i laureatom przysługuje: 
  1. prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  2. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika i odpowiednio rezygnacją z Nagrody przez Laureata. Prawo do cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu udokumentowania wyników Konkursu i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem Nagród laureatom.
 7. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można  realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@wago.com
 8. Uczestnik może udzielić dodatkowej zgody na otrzymywanie od administratora informacji handlowych drogą elektroniczną. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie tej zgody przez czas nieokreślony, chyba, że uprzednio udzielona zgoda zostanie wycofana. Wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie, bez jakiegokolwiek wpływu dla Uczestnika Konkursu.

 

VII. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z rozstrzygnięciem Konkursu.
 2. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa.
 3. Wszystkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wago.pl@wago.com w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko (nick), nazwę Konkursu, miejsce i rodzaj zdarzenia podlegającego reklamacji oraz treść roszczenia wnoszonego przez Reklamującego. Uczestnik może też wskazać jakiego rozstrzygnięcia oczekuje od Organizatora.
 4. Komisja Konkursowa rozpatruje wniesioną reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia swoich praw na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Prawa autorskie

 1. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do tej propozycji na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez odrębnego wynagrodzenia. Prawa autorskie do Prac Konkursowych przechodzą na własność Organizatora na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Prace Konkursowe mogą w szczególności zostać umieszczone na stronach internetowych Organizatora, na facebook-u i w innych mediach społecznościowych, w wydawnictwach reklamowych, na plakatach lub bilbordach oraz mogą być wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób w celach reklamowych, marketingowych.
 3. Uczestnik udziela nieodwołalnej, bezwarunkowej zgody na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do Prac Konkursowych, dokonywania, zatwierdzania i wykorzystywania jakichkolwiek modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian propozycji oraz upoważnia Organizatora, do udzielenia innym, wybranym dowolnie przez Organizatora podmiotom dalszych zezwoleń na wykonywanie praw zależnych w stosunku do tychże prac.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Pracy konkursowej i upoważnia Organizatora do ich wykonywania w jego imieniu.
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw do wykorzystania Pracy konkursowej w sposób wyżej opisany. Możliwość wygrania przez Uczestnika nagrody rekompensuje jego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia ww. praw związanych z autorstwem Pracy.
 6. Uczestnicy zapewniają, że wszystkie zgłoszone w ramach Konkursu Prace, nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich a Uczestnikowi będą przysługiwać autorskie prawa do tych Prac.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 2. W związku z panującą sytuacją epidemiczną na terenie kraju a także mając na względzie bezpieczeństwo Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzenia drugiego etapu Konkursu o którym mowa w pkt. I ust. 2 lit. b. Zmiana będzie polegać na przeprowadzeniu tego etapu w formie online. Decyzja wraz z nowym regulaminem drugiego etapu zostanie przekazana Uczestnikom w formie mailowej lub telefonicznej na 7 dni przed jego rozpoczęciem.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z brania udziału w konkursie informując o tym Organizatora. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu. Regulamin udostępniony jest do pobrania na stronie openandeasy.pl pod adresem www.openandeasy.pl/regulamin. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go wskazanych powyżej stronach internetowych.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).